FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आमा बाबु विहिन वलबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना_२०७८_०७_०३

स्थायी लेखा नम्बर (PAN) उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा_२०७८_०७_०३

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना_मनोसामाजिक कार्यकर्ता_द्वन्दप्रभावित स्वयंसेवक_२०७८_०७_०२

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_प्रकाशित मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिक_२०७८_०६_२५