सौर्य सडक बत्तीको बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना, २०७५-०९-०५