सूचना तथा समाचार

मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना, २०७५/०४/०२

मेलमिलापकर्तामा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना, २०७५/०४/०३

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा, २०७५/३/१४ - श्री वडा कार्यालय सबै ।

दरभाउ पत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना, २०७५/०३/०७

सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सूचना ।