मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना, २०७५/०४/०२