Designation:

Section: 
कम्प्युटर शाखा- सहायक कम्प्युटर अपरेटर