पाँचखाल नगरपालिकाको आयोजनामा “लोक सेवा तयारी कक्षा”का केही झलक, २०७५/०१/०५