नासु खादिरदार वा सो सरहको लागि दुई हप्ते अभिमुखीकरण तयारी कक्षा,२०७५/०९/०१