आधारभूत तह, कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षा - २०७४, सूचना र परिक्षा तालिका