सम्पर्क

पाँचखाल नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
पाँचखाल, काभ्रेपलाञ्चोक 
३ नं प्रदेश, नेपाल
फोन नं : ०११-४९९३८८
इमेल: panchkhal.municipality@gmail.com