सम्पर्क

पाँचखाल नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
पाँचखाल, काभ्रेपलाञ्चोक 
प्रदेश नं. ३, नेपाल
फोन नं. : ०११-४९९४५१

फ्याक्स: ०११-४९९२६७
इमेल: panchkhal.municipality@gmail.com

वेबसाईट: http://www.panchkhalmun.gov.np

कुनै प्रतिक्रिया दिन, गुनासो  गर्न तथा सुचना माग गर्नको लागि  तलको  अनलाइन फारम भर्नुहोस् ।